Hai thanh niên lần theo những ruộng lúa cạn nước, phát hiện vô số cá lóc, cá rô... rúc đầy trong bùn lầy.