Trong lúc thả lưới ở biển Vinh Hiền, anh Hoát bất ngờ vớt được cá nghi là cá sủ vàng. Cá có màu vàng...