Người thân tới tịnh xá Ngọc Nhân thì phát hiện sư thầy trụ trì nằm bất động ở bếp với thương tích trên đầu.