Để đón được các nhà đầu tư có chất lượng cao, cần nhanh chóng hoàn thiện cơ chế chính sách, đẩy mạnh công tác...