Người dân ở Long An chờ con nước ròng lặn sông mò con chem chép (loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ) nước ngọt sống dưới...