Nếu không muốn xa thêm hàng chục kilômét đường vòng thì người dân phải liều mình chèo bè qua sông để đi...