Ước tổng số tiền trách nhiệm bồi thường của Bảo Việt cho các nạn nhân trong vụ tai nạn là gần 2 tỷ đồng.