Chỉ cần một vài 'mẹo' nhỏ, ông Nguyễn Bá Tòng (Đắk R'lấp), đã bảo vệ hiệu quả gần 6 ha cây ăn tráI, không bị...