Hội đồng đánh giá trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh kết luận thi hài Bác sau 50 năm đang được giữ gìn rất...