Nhiệm vụ của bạn là di chuyển que diêm duy nhất để 0 + 3 = 2 trở thành phép tính đúng.