Ngoài rút giấy phép hoạt động 3 tháng, phạt hành chính tổng số tiền là 65 triệu đồng, cơ quan chức năng yêu cầu...