Đàn ông vũ không không chỉ bạo lực vợ về thể xác mà còn bạo lực vợ cả về tinh thần. Nếu một người chồng...