Có ý kiến bi quan rằng dù ký thông qua luật nhưng chưa chắc ông Trump đã thi hành, vì 'về bản chất thì nước Mỹ sẽ...