Sự bảo kê giữa các thế lực ngầm không chỉ bóp méo chính sách của Đảng và Nhà nước mà còn làm xói mòn niềm tin...