Ít ai biết công ty bảo hiểm còn bán một sản phẩm đặc biệt, đó là bảo hiểm… tình yêu.