báo cao sai

Ôi, báo cáo thật là vui

Ôi, báo cáo thật là vui

Từ con số 1.000 tỷ đồng thiệt hại do bão Doksuri ban đầu, sau đó con số cứ "nhảy múa" theo chiều giảm dần và cuối...