Đà Nẵng thu hồi loại bánh sầu riêng do nhiễm khuẩn Bacillus Cereus vượt mức cho phép.