Kinh doanh trước giờ là một thứ gì đó không thể lường trước, đến một miếng bánh kếp nhỏ cũng có thể...