Gói hỗ trợ an sinh 'chưa từng có tiền lệ' chính thức được ban hành để hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn, bị...