Đốt vàng mã là tập tục, nhưng có những tập tục đến một thời đại nào đó dần lộ ra các hạn chế,...