Thứ trưởng phụ trách các vấn đề quốc hội và công nghiệp nặng của Ấn Độ đã xác nhận nhiễm Covid-19, chỉ vài...