“Đồ - dởm sẽ rẻ, nhưng đồ - rẻ chưa chắc dởm! Ăn thử 1 lần, rồi ăn 1 tuần 3 lần! Nghe lời Cu Trọc đi” là...