Các chuyên giađô thị và quy hoạch phát triển khuyến nghị giải pháp giảm kẹt xe cho TPHCM bằng cách phát...