Cường đặt phôi bằng tại Trung Quốc, sau đó cùng đồng phạm in ấn, đóng dấu bán cho ít nhất 20 khách hàng mỗi ngày.