Những người chứng kiến hành vi xấu nhưng không giúp nạn nhân hoặc ngăn chặn hành động đó được gọi chung là...