Theo nghị định 38/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và...