Nghị viện bang Alabama của Mỹ đã thông qua đạo luật, theo đó quy định những đối tượng phạm tội tình...