bằng cấp 3

Bổ nhiệm cán bộ dễ thế!

Bổ nhiệm cán bộ dễ thế!

Từ một nhân viên của nhà khách, cô gái dùng bằng cấp 3 của chị, học trung cấp rồi liên thông lên đại học và...