Nhiều năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thông qua các chính sách hỗ trợ, cùng với việc mạnh dạn đầu...