Được bạn cho mượn xe, thanh niên 18 tuổi mang đi bán rồi lấy tiền mua ma túy để sử dụng. Người này sau...