Hàng chục món ăn thừa trên bàn tiệc của Vua đi đâu trong khi thái giám hay cung nữ hầu hạ không dám ăn lại.