Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh Võ Trọng Việt cho rằng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn chưa thu...