Khi kết nối cơ sở dữ liệu Dược quốc gia, không chỉ cơ quan quản lý mà người dân cũng có thể dễ dàng tra cứu...