Hai người đàn ông bán nhang dạo lợi dụng sự lòng tin của phụ nữ để bày trò cúng vong rồi tráo tiền âm phủ lấy...