Người xưa có câu: 'Nổi giận là bản năng, kiểm soát nóng giận là bản lĩnh'. Con người ở vào lúc nóng giận sẽ...