Sau thời gian thanh tra, tỉnh Bình Dương sẽ công bố tiếp những thông tin liên quan đến đến dự án chuyển nhượng 43 ha...