Người bán dâm đứng công khai ở nhiều tuyến đường nhưng cơ quan chức năng không thể làm gì được.