Bầu Đức đã bán nhiều công ty con tại các mảng quan trọng như mía đường, bất động sản, thủy điện… để trả...