Ngoài những mặt hàng như quần áo, thực phẩm, hình thức mua hàng online đã xâm chiếm cả thị trường vật...