Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể có trưởng ban và ba phó ban.