Cần thẳng thắn kiểm điểm, làm rõ những việc làm được, chưa làm được, khó khăn vướng mắc để có giải pháp...