Trong số các hộ dân này có một số di cư từ xã Đăk Nhau, Bù Đăng lên, ngoài ra còn có dân của các địa phương khác....