UBND tỉnh Đắk Nông đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tiếp tục chỉ đạo cho các ngành chức năng và UBND...