Người dân địa phương kể, Phú được gọi là Cao "tỉ phú", có mối quan hệ xã hội khá phức tạp.