Đa số đại biểu nhất trí với việc xin rút của các trường hợp có nguyện vọng không tái cử, trong đó có Thủ...