Do hết tiền tiêu, quán ăn lại vắng khách nên Tuân âm thầm bán bạn gái đang mang bầu sang Trung Quốc.