Nhận được điện thoại của bạn báo việc đang bị đàn khỉ tấn công, Kim chạy đến khu vực có đàn...