bài văn hay

Cho thầy xin bài này nhé!

Cho thầy xin bài này nhé!

 Trên bài làm văn của con tôi, ngoài lời phê còn có dòng chữ: "Cho thầy xin bài này nhé!"