bài toán hay

Bài toán qua sông nổi tiếng

Bài toán qua sông nổi tiếng

Bài toán qua sông là dạng sắp xếp công việc khá nổi tiếng với nhiều cách đặt vấn đề.