Tác giả bài "Buổi sáng" cho rằng khi Phan Huyền Thư vẫn khẳng định bài "Bạch lộ" được sáng tác năm 1996 thì nghi...